Αναπτυξιακός Νόμος

4887/2022

«Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Σκοπός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και οικονομικούς κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:

skopos

13 καθεστώτα ενίσχυσης

Ο νέος νόμος έχει εξειδικευτεί σε 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια τα οποία εστιάζονται σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ορθότερη κατανομή κονδυλίων και συγκριτική αξιολόγηση ανά κλάδο.

Οι προκηρύξεις των καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο και στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα – συνήθως με διάρκεια ισχύος τους τρείς (3) μήνες –  ενώ στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως.

Κατόπιν της προκήρυξης ενός καθεστώτος είναι δυνατή η υποβολή αίτησης υπαγωγής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν).

loader-icon

Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
Image

Πράσινη Μετάβαση - Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.
Image

Νέο Επιχειρείν

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας μέσω της κάλυψης δαπανών σύστασης των εταιρειών, της πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.
Image

Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Image

Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.
Image

Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

Στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Image

Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Image

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
Image

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Στοχεύει στη χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
Image

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
Image

Μεγάλες Επενδύσεις

Στοχεύει στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.
Image

Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

Στοχεύει στην ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
Image

Επιχειρηματικότητα 360º

Στοχεύει στην ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον νέο Αναπτυξιακό νόμο (πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα) τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.
Image

Αντικείμενο επενδυτικών σχεδίων

loader-icon

Γεωργία Δασοκομία και Αλιεία (ΚΑΔ: 01-03)

Εξαιρείται ο κλάδος 02 - Δασοκομία και υλοτομία.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Ορυχεία και Λατομεία (ΚΑΔ: 05-09)

Εξαιρούνται οι κλάδοι :
05 - Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη,
06 - Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου,
09.1 - Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και
09.90.11 - Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.

Μεταποίηση (ΚΑΔ: 10-33)

Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (ΚΑΔ: 35)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ακόλουθων επενδυτικών σχεδίων:
- Μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW,
- Μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.,
- Υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ),
- Παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
- Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
- Παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά, σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

Παροχή Νερού Επεξεργασία λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης (ΚΑΔ: 36-39)

Εξαιρείται ο κλάδος 36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε.

Κατασκευές (ΚΑΔ: 41-43)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (ΚΑΔ: 45 – 47)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ακόλουθων κλάδων:
46.71.12.05 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών),
46.71.13.14 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή και
46.71.13.16 Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη, που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
46.46 Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».

Μεταφορά και Αποθήκευση (ΚΑΔ: 49 – 53)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ακόλουθων κλάδων:
- 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων),
- 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων,
- 52.21.24.00 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.
- 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics),
- 52.21.26.01 Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων, για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές,
- 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Υπηρεσίες Καταλύματος και Εστίασης (ΚΑΔ: 55 – 56)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ακόλουθων επενδυτικών σχεδίων:
- Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
- Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
- Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
- Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και glamping,
- Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
- Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια,
- Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014,
- Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού,
- Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του συνόλου των διαδικασιών ελέγχου επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού νόμου,
- Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β’ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
- Εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού.

Ενημέρωση και Επικοινωνία (ΚΑΔ: 58 – 63)

Επιλέξιμο το σύνολο του τομέα

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ: 64 - 66)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (ΚΑΔ: 68)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός του κλάδου 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360°».

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ: 69 - 75)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των κλάδων:
- 71.20 για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία»,
- 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη,
- 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ: 77 – 82)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα· Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (ΚΑΔ: 84)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Εκπαίδευση (ΚΑΔ: 85 - 88)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ακόλουθων επενδυτικών σχεδίων:
- Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),
- Παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 ν. 2072/1992 (Α’ 125)
- 87.30.11.01 Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (ΚΑΔ: 90 - 93)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των κλάδων:
- 91.01.11 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών,
- 91.02 Δραστηριότητες μουσείων,
- 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.,
- 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (ΚΑΔ: 94 - 96)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των κλάδων:
- 96.01.19.02: Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων,
- 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών (ΚΑΔ: 97 - 98)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Δραστηριότητες Εξωχώριων Οργανισμών και Φορέων (ΚΑΔ: 99)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

loader-icon

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

ε. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

στ. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις,

ζ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου εξαιρούνται:
α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
β. οι προβληματικές επιχειρήσεις,
γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση,
δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Χαρακτήρας κινήτρου

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του Αναπτυξιακου Νόμου λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο φορέας επένδυσης, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδοτικό σχήμα Επενδυτικών σχεδίων

Η Ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτικού σχεδίου – η οποία ισοδυναμεί με το κόστος συμβατικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου αφαιρουμένου τυχόν επιχορηγήσεων – μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. δανεισμός).

Αναγκαία προϋπόθεση είναι ότι στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

image

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος και σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μορφή του φορέα, ως ακολούθως:

image

Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο Αναπτυξιακό νόμο μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακού χαρακτήρα ή/και μη Περιφερειακού χαρακτήρα μέσω των λοιπών τμημάτων του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις χορηγούνται είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με μη περιφερειακές ενισχύσεις με την προϋπόθεση το επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

Οι μη περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν αυτοτελώς μόνο στα καθεστώτα Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία, Επιχειρηματική Εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας.

loader-icon

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, είναι οι ακόλουθες:
 

loader-icon

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν:

- Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Για τις δαπάνες αυτές ισχύουν ποσοστιαίοι περιορισμοί ως προς το συνολικό κόστος των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα ως εξής:

image

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών οι οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α’ 167).

- Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

- Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

- Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

- Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν:

- Την μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

- Την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, αυτό αποτελεί αυτοτελών επιλέξιμη δαπάνη και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη ενισχύσεων. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

- Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και

- Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται μη περιφερειακές ενισχύσεις, είναι οι ακόλουθες:
 

loader-icon

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ

Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%
Όριο Ενίσχυσης: 5% επι του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 50.000€.

Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι δαπάνες εκκίνησης αφορούν σε επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση ή νεοσύστατων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ένταση Ενίσχυσης: 100%
Όριο Ενίσχυσης: 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 200.000€.

Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται.

Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξη

Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις κατηγορίες βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελέτες σκοπιμότητας και οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

α. Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο,

β. Δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου,

γ. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο,

δ. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,

ε. Δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.

Ένταση Ενίσχυσης: 50% για βιομηχανική έρευνα και μελέτες σκοπιμότητας, 25% για πειραματική ανάπτυξη.
Όριο Ενίσχυσης: 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 200.000€.

Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

α. Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,

β. Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,

γ. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης, με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%
Όριο Ενίσχυσης: 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 200.000€.

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

α. Δαπάνες προσωπικού,

β. Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται και με τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για το έργο,

γ. Δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν, ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων,

δ. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.

Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται μόνο εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις συνεργάζονται πραγματικά με ΜμΕ. Ως πραγματική ορίζεται η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι ΜμΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων δαπανών.

Ένταση Ενίσχυσης: 15% για μεγάλες επιχειρήσεις και 50% για ΜμΕ.
Όριο Ενίσχυσης: 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 100.000€.

Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων, ή για την αύξηση του επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται ως εξής:

α. Όταν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες,

β. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται με βάση παρόμοια, λιγότερη φιλική προς το περιβάλλον επένδυση που μπορεί προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η διαφορά μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες.

Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμες.

Ένταση Ενίσχυσης: 40%. Η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές «α» και κατά 5% σε ενισχυόμενες περιοχές «γ», όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε.
Όριο Ενίσχυσης: 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 200.000€.

Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις, όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται με σκοπό να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα, που έχουν ήδη εγκριθεί, έστω και αν δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ.

Ένταση Ενίσχυσης: 30%. Η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές «α» και κατά 5% σε ενισχυόμενες περιοχές «γ», όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε.
Όριο Ενίσχυσης: 5% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 100.000€.

Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης της ίδιας δυναμικότητας, ή οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες για την αναβάθμιση της απόδοσης, αν η υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης. Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτρικής ισχύος άνω του 1MW, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερμότητας, η οποία αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων.

Ένταση Ενίσχυσης: 45%. Η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές «α» και κατά 5% σε ενισχυόμενες περιοχές «γ», όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε.
Όριο Ενίσχυσης: 5% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από Α.Π.Ε. για ιδία χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από Α.Π.Ε., για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, καθώς και για υβριδικούς σταθμούς Α.Π.Ε. τόσο στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις.
Για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις.

Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμες.

Ένταση Ενίσχυσης: 45% όταν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, 30% όταν δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση. Η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές «α» και κατά 5% σε ενισχυόμενες περιοχές «γ», όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε.
Όριο Ενίσχυσης: 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Επιλέξιμες δαπάνες για τη μονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, επέκταση και ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), σε σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής.

Ένταση Ενίσχυσης: 45%. Η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές «α» και κατά 5% σε ενισχυόμενες περιοχές «γ», όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε.
Όριο Ενίσχυσης: 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%.
Όριο Ενίσχυσης: 5% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.

Ένταση Ενίσχυσης: 35%. Η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές «α» και κατά 5% σε ενισχυόμενες περιοχές «γ», όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε.
Όριο Ενίσχυσης: 40% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.
Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

α. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,

β. Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.

Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,

γ. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,

δ. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ένταση Ενίσχυσης: 50% η οποία προσαυξάνεται κατά 10% εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση. Επιπλέον, ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορεί όμως να αυξηθεί άνω του 70%.
Όριο Ενίσχυσης: 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%.
Όριο Ενίσχυσης: 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

Α. Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο δώδεκα (12) το πολύ μηνών από την πρόσληψη εργαζομένου σε μειονεκτική θέση η οποία μπορεί να επεκταθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε περίπτωση που ο εργαζόμενος τελεί σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%.

Β. Εργαζόμενοι με αναπηρία. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδομένη περίοδο απασχόλησης του εργαζομένου με αναπηρία.

Ένταση Ενίσχυσης: 75%.

Γ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία. Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Δαπάνες προσαρμογής του χώρου εργασίας,
β) Δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για τον χρόνο που διανύεται για την υποστήριξη των εργαζομένων με αναπηρία και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αυτού,
γ) Δαπάνες προσαρμογής ή αγοράς εξοπλισμού, λογισμικού προς χρήση από εργαζομένους με αναπηρία,
δ) Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη μεταφορά των εργαζομένων με αναπηρία στον χώρο εργασίας και για δραστηριότητες που συνδέονται με την εργασία τους,
ε) Μισθολογικό κόστος για τις ώρες που αφιερώνει στην αποκατάσταση ένας εργαζόμενος με αναπηρία,
στ) Όταν ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη απασχόληση, οι δαπάνες κατασκευής, εγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές απορρέουν άμεσα από την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία.

Ένταση Ενίσχυσης: 100%.

Δ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για τον χρόνο που διανύεται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, για περίοδο δώδεκα (12) ή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) το πολύ μηνών από την πρόσληψη εργαζομένου σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,
β) Επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση.
γ) Αντιστάθμισης πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%.
Όριο Ενίσχυσης: 30% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενισχύσεων

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από είδος της ενίσχυσης, το είδος των επιλέξιμων δαπανών (περιφερειακού ή μη χαρακτήρα), το μέγεθος του φορέα επένδυσης, την περιφέρεια εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και αν αυτό πληροί κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις αυξημένων ποσοστών ενίσχυσης.

loader-icon

Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται σε απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% και μπορεί να αξιοποιηθεί σε 3 έως 15 φορολογικά έτη.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας σύμβασης.
Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης και μπορεί να αξιοποιηθεί σε έως 7 έτη.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.
Τα είδη ενισχύσεων Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση και Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά κατά περίπτωση και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.
Η Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς.

image

Ένταση Ενίσχυσης για δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων – Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης – καθορίζονται ανά περιφέρεια από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.).

O Χ.Π.Ε. καθορίζει την μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις η οποία προσαυξάνεται – Αυξημένη Ένταση Ενίσχυσης - κατά 10% για τις μεσαίες και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις για αρχικές επενδύσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων με ισχύ από 01.01.2022 έως 31.12.2027, με μορφή γραφήματος και πίνακα.

Η συνολική ένταση ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου, συνήθως, δεν χορηγείται στο σύνολο της μέγιστης ή αυξημένης έντασης ενίσχυσης του Χ.Π.Ε. αλλά σε ένα ποσοστό αυτού βάσει του συντελεστή ενίσχυσης.

loader-icon

image

image

Ο συντελεστής ενίσχυσης καθορίζεται από το μέγεθος του φορέα επένδυσης σε συνδυασμό με το είδος ενίσχυσης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
image

Αυξημένη ένταση ενίσχυσης, πέρα από επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χορηγείται σε επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Υλοποιούνται σε:
βα. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Ε.Π.Ε.Β.Ο., Τεχνολογικά Πάρκα, Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται σε νέα Οικονομική Δραστηριότητα από τις ήδη ασκούμενες εντός του χώρου υποδοχής,
ββ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

γ. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

Ένταση Ενίσχυσης για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενίσχυσης για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ (Περιοχές «α») ή του στοιχείου γ’ (Περιοχές «γ») της παραγράφου 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).
image

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Τα ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων υπόκεινται σε περιορισμούς τόσο ως προς το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο όσο και ως προς το σύνολο των χορηγούμενων ενισχύσεων προς την επιχείρηση και τις συνεργαζόμενες – συνδεδεμένες αυτής. Οι περιορισμοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.

image

Τα παραπάνω ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50 %) στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης

loader-icon

Υποβολή αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν) και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται η έκδοση παραβόλου ύψους 0,001% του προϋπολογισμού της επένδυσης και κατ’ ελάχιστο, ποσού 300 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης υπαγωγής υπερβαίνει τις 700.000,00€ αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης η οποία υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής καθορίζεται από τον προϋπολογισμό αλλά και την περιφέρεια υλοποίησης ως ακολούθως:

image

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή για επενδυτικό σχέδιο το οποίο, είτε στο σύνολό του είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου

Μια από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό νόμο είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης τόσο των αιτήσεων υπαγωγής όσο και του ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώνεται σε 6 βήματα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά τις ενέργειες του επενδυτή για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τις 60 έως 90 ημέρες. Συγκεκριμένα:
image

Καθεστώτα ενίσχυσης

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Συνοπτικά

Καθεστώτα ενίσχυσης

Ο νέος νόμος έχει εξειδικευτεί σε 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια τα οποία εστιάζονται σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ορθότερη κατανομή κονδυλίων και συγκριτική αξιολόγηση ανά κλάδο.

Οι προκηρύξεις των καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο και στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα – συνήθως με
διάρκεια ισχύος τους τρείς (3) μήνες – ενώ στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως.

Κατόπιν της προκήρυξης ενός καθεστώτος είναι δυνατή η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε αυτό μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Υπόδειγμα
Ενεργά προγράμματα
Αναμενόμενα προγράμματα

1. Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

11. Μεγάλες Επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360°

Συχνές Ερωτήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Τι είναι ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης;
Τι είναι ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης;

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης δηλαδή να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δημιουργία νέας μονάδας
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Τι είναι άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση;
Τι είναι άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση;

Στις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης καταρτίζεται συνολικός πίνακας με τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια του κύκλου υποβολής, ταξινομημένα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Προς έγκριση οδηγούνται τα σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία και μέχρι την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.
Στις περιπτώσεις άμεσης αξιολόγησης, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται σε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή του και εφόσον κριθεί επιλέξιμο, οδηγείται σε έγκριση με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων.

Τι είναι περιφερειακές ενισχύσεις;
Τι είναι περιφερειακές ενισχύσεις;

Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα είναι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτουσών περιοχών της ΕΕ.
Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται συμβατές με την εσωτερική αγορά βάσει προϋποθέσεων που καθορίζει η Επιτροπή.

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy