Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Σκοπός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) για επενδύσεις αρχικού χαρακτήρα.

Οι προκηρύξεις έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο και γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με διάρκεια ισχύος τους τρεις (3) μήνες κατά τα οποία είναι δυνατή η υποβολή αίτησης υπαγωγής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν).

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο καθεστώς Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

– Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

– Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

– Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

– Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

– Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

– Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

– Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:
α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β’ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και
δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,

– Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

loader-icon

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

ε. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

στ. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις,

ζ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου εξαιρούνται:
α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
β. οι προβληματικές επιχειρήσεις,
γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση,
δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Χαρακτήρας κινήτρου

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του Αναπτυξιακου Νόμου λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο φορέας επένδυσης, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδοτικό σχήμα Επενδυτικών σχεδίων

Η Ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτικού σχεδίου – η οποία ισοδυναμεί με το κόστος συμβατικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου αφαιρουμένου τυχόν επιχορηγήσεων – μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. δανεισμός).

Αναγκαία προϋπόθεση είναι ότι στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

image

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος και σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μορφή του φορέα, ως ακολούθως:

image

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό νόμο μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακού χαρακτήρα ή/και μη Περιφερειακού χαρακτήρα μέσω των λοιπών τμημάτων του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις χορηγούνται είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με μη περιφερειακές ενισχύσεις με την προϋπόθεση το επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

loader-icon

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, είναι οι ακόλουθες:

loader-icon

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν:

- Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Για τις δαπάνες αυτές ισχύουν ποσοστιαίοι περιορισμοί ως προς το συνολικό κόστος των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα ως εξής:

image

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών οι οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α’ 167).

- Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

- Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

- Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

- Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν:
- Την μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
- Την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.
Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, αυτό αποτελεί αυτοτελών επιλέξιμη δαπάνη και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη ενισχύσεων. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

- Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και

- Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται μη περιφερειακές ενισχύσεις, είναι οι ακόλουθες:

loader-icon

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ

Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%
Όριο Ενίσχυσης: 5% επι του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 50.000€.

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.
Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
β) Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
γ) Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,
δ) Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ένταση Ενίσχυσης: 50% η οποία προσαυξάνεται κατά 10% εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση. Επιπλέον, η ένταση ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορεί όμως να αυξηθεί άνω του 70%.
Όριο Ενίσχυσης: 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%.
Όριο Ενίσχυσης: 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Για τις παραπάνω επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής. Το είδος της ενίσχυσης είναι το αντίστοιχο της αρχικής επένδυσης και των δαπανών των Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σε περίπτωση ενίσχυσης της αρχικής επένδυσης με το κίνητρο της επιδότησης της χρηματοδοτικής
μίσθωσης, το είδος κινήτρου των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων είναι το προτεινόμενο από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο των παραπάνω δαπανών δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, υπολογιζόμενου εντός των ορίων των ανώτατων ποσών χορηγούμενων ενισχύσεων.

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων οι ακόλουθες δαπάνες:

- Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν εντάσσονται στις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση ή για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις,

- Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν είναι μέρος του Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της επένδυσης,

- Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

- Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων,

- Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων,

- Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα επιφάνειας για τον σκοπό αυτόν για έξι (6) έτη από την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Σε περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης.

Ενισχύσεις

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από είδος της ενίσχυσης, το είδος των επιλέξιμων δαπανών (περιφερειακού ή μη χαρακτήρα), το μέγεθος του φορέα επένδυσης, την περιφέρεια εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και αν αυτό πληροί κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις αυξημένων ποσοστών ενίσχυσης.

loader-icon

Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται σε απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% και μπορεί να αξιοποιηθεί σε 3 έως 15 φορολογικά έτη.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας σύμβασης.
Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης και μπορεί να αξιοποιηθεί σε έως 7 έτη.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Τα είδη ενισχύσεων Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση και Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά κατά περίπτωση και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.

Η Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς.

image

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για το μέρος που αφορά την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της επιχορήγησης είτε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής.

Ένταση Ενίσχυσης για δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων – Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης – καθορίζονται ανά περιφέρεια από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.).

O Χ.Π.Ε. καθορίζει την μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις η οποία προσαυξάνεται – Αυξημένη Ένταση Ενίσχυσης - κατά 10% για τις μεσαίες και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις για αρχικές επενδύσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων με ισχύ από 01.01.2022 έως 31.12.2027, με μορφή γραφήματος και πίνακα.

Η συνολική ένταση ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου, συνήθως, δεν χορηγείται στο σύνολο της μέγιστης ή αυξημένης έντασης ενίσχυσης του Χ.Π.Ε. αλλά σε ένα ποσοστό αυτού βάσει του συντελεστή ενίσχυσης.

loader-icon

image

image

Ο συντελεστής ενίσχυσης καθορίζεται από το μέγεθος του φορέα επένδυσης σε συνδυασμό με το είδος ενίσχυσης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
image

Αυξημένη ένταση ενίσχυσης, πέρα από επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χορηγείται σε επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές και το κίνητρο της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα και το κίνητρο της επιχορήγησης ανέρχεται στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

γ. Υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης και τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων.

δ. Υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90%. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ένταση Ενίσχυσης για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενίσχυσης για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ (Περιοχές «α») ή του στοιχείου γ’ (Περιοχές «γ») της παραγράφου 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

image

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Τα ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων υπόκεινται σε περιορισμούς τόσο ως προς το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο όσο και ως προς το σύνολο των χορηγούμενων ενισχύσεων προς την επιχείρηση και τις συνεργαζόμενες – συνδεδεμένες αυτής. Οι περιορισμοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.

image

Τα παραπάνω ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50 %) στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Διαδικασία υποβολής επενδυτικής πρότασης

loader-icon

Υποβολή αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν) και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται η έκδοση παραβόλου ύψους 0,001% του προϋπολογισμού της επένδυσης και κατ’ ελάχιστο, ποσού 300 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης υπαγωγής υπερβαίνει τις 700.000,00€ αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης η οποία υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής καθορίζεται από τον προϋπολογισμό αλλά και την περιφέρειας υλοποίησης ως ακολούθως:

image

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή για επενδυτικό σχέδιο το οποίο, είτε στο σύνολό του είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου

Μια από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό νόμο είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης τόσο των αιτήσεων υπαγωγής όσο και του ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώνεται σε 6 βήματα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά τις ενέργειες του επενδυτή για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τις 60 έως 90 ημέρες. Συγκεκριμένα:
image

Βαθμολόγηση επενδυτικής πρότασης

loader-icon

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα και διακρίνονται σε τέσσερις (4) ομάδες:

image

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.

Δείκτες Βαθμολόγησης

Οι δείκτες και οι κλίμακες βαθμολόγησής τους αναλύονται ακολούθως ανά ομάδα κριτηρίων.

loader-icon

Δείκτες Ωριμότητας Επενδυτικού Σχεδίου

image

Δείκτες Αξιολόγησης Χρηματοδοτικού Σχήματος

image

Δείκτες Αξιολόγησης Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δείκτες της συγκεκριμένης ομάδας κριτηρίων διαφοροποιούνται σε περίπτωση υφιστάμενων και νεοσύστατων φορέων.

Υφιστάμενοι Φορείς

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων φορέων, υπολογίζονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη όπως αυτά αποτυπώνονται σε μία (1) επίσημη οικονομική κατάσταση, που επιλέγει ο φορέας εκ των τεσσάρων τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων. Οι φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερις διαχειριστικές χρήσεις δύνανται να επιλέξουν να βαθμολογηθούν με τα κριτήρια της β ομάδας των νεοσύστατων φορέων.

Οι φορείς που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα υποβάλουν συνοπτικό ισολογισμό υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης.
image

Στις περιπτώσεις νεοσύστατων φορέων, υπολογίζονται δύο ομάδες δεικτών. Στη πρώτη βαθμολογούνται τα διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων/εταίρων φυσικών προσώπων του φορέα που δεν συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες ή συμμετέχουν σε εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο από 25% ή συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες με βιβλία Β’ κατηγορίας ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ως ακολούθως:
image

Το κριτήριο β.1 βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση που στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου ή τμήματος των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές μετρητών των μετόχων/εταίρων και εφόσον το ποσό της αύξησης ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του ενισχυόμενου κόστους.

Νεοσύστατοι Φορείς

Στη δεύτερη ομάδα δεικτών η αξιολόγηση του νεοσύστατου φορέα γίνεται μέσω των μετόχων /εταίρων – φυσικών και νομικών προσώπων - που συμμετέχουν σε αυτόν με ποσοστό συμμετοχής 15% και άνω και υπολογίζονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά τα οικονομικά μεγέθη των παρακάτω επιχειρήσεων:
α) των νομικών προσώπων (μετόχων/εταίρων) του φορέα με ποσοστό συμμετοχής σε αυτόν 15% και άνω και
β) των εταιρειών που συμμετέχουν οι προαναφερθέντες μέτοχοι /εταίροι του φορέα με ποσοστό συμμετοχής 25% και άνω όπως αυτά αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

image

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ο υπολογισμός των δεικτών θα γίνεται βάσει συνοπτικού ισολογισμού που θα υποβάλλεται.

Δείκτες Αξιολόγησης Επενδυτικού Σχεδίου

image

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option


   This website stores cookies on your computer. Cookie Policy